yawuoyi gi nyiri

Od Wadu
     
 

YAWUOYI GI NYIRI

Jandiko; Ajos Wuod Atiga

Wuoyi dwaro goyo dala to min mare ne ok oter; bende miyono nyalo donjo e dala wuode?

Dwoko: Wuoyi ok nyal goyo dala ka min nigi kode (chola), kendo kaponi ogoyo dala to min ok nyal donjo e dalane ka pod en gi kode. Nyaka chodne kode eka oyawne mondo ondonji e dala wuode kata obedo ni ne ogoye motelo, ka wuoro pod ngima. Chike beyo to ritogi tek omiyo nyaka ji lok pachgi kuom rito chike.

Bende wuoyi nyalo nyono ne min mane ok oter ot?

Wuoyi ok nyal nyone min mare mane ok oter ot, maka otimo kamano to tho nyaka wuogie.

Miyono onge ngama nyalo nyono ne ot man mana jo-Kanisa kata ja-K’Owiny moro ma kare ok ochomo kuro. Nimar gino nyalo siko pacho ka kadipo ni achiel kuom anyuola otimo kamano.

Wuon Wuoyi bende nyalo gedo e dala wuode?

En Kwero jaduong’ ok nyal dhi gedo e dala wuode kata obedo ni chiege osetho, chiemo ema inyalo terne e dalane.

Min wuoyi bende inyalo ger e dala wuode bang’ tho wuon wuoyi?

Ee, inyalo gedne e bat koracham e dala wuode, to kata kamano ok ober ruok. Onego gendne e dir pacho (tok chiel) bat koracham.

Wuoyi matin ogolo dala oweyo owetege madongo e dala wuon

Wuoyi matin nyalo golo dala motelone owetene madongo; gima onego otim ema; kik pidh ojuok (chielo pacho) kata rangach bende ok oketi, nyaka chop owetene madongo gol pacho, ode mogero kuro bende dhoode ok chom rangach.

 Mano timore ka kweche mag dala otweye ninyaka owuogi; kuom ranyisi ka onyuolo nyithindo to wuoyi maduong’ to ong’e gi nyodo. Chiemo (riwo lwedo e tawo achiel) bende ok onego gichiel kanyakla nimar joma dongo pod nitie e dipo) simba.

Wuoyi ogoyo dala kendo ochako odok e dala wuon

Mano kwero ma onge kaka inyalo hosi,  wuoyi mosegolo dala ok chak dok e dala wuon maka otimo kamano to otho. Ka wuoyi oseketo mise (chako gedo) mar goyo pacho to ok odog onind ka wuon mare kendo.

Wuoyi maduong’ ma min nitie gedo nang’o?          

Wuoyi maduong’ gedo e bat korachwich,  wuon nyaka nyise kama ogede (nyono ot). Ogedo kama oyangore mondo kik olorne nyithindo moko manyalo gedo bang’e.

Wuoyi maduong’ mane min otho dwaro gedo, itimo nang’o?

Onge misiro moro amora ma mone gedo e dalano, ogedo e bat korachwich mana kaka wuoyi ma min mare ngima.

Wuoyi matin okwongo ne wuoyi maduong’ gedo, bende nitie kwero moro amora?

Mano kwero, omiyo ka mano otimore to ka wuoyi maduong’ dwaro gedo to od wuoyi matinno nyaka muki eka wuoyi maduong’ gedo, eka oyawone joma tindo. Kata jaduong’ dar kendo dhi goyo dala manyien eka kanyo wuoyi maduong’ ema kwongo gero ot korka joma tindo gedo bang’e.

Wuoyi maduong’ ma Kimirwa dwaro gedo, itimo nang’o?

Wuoyi ma kimirwa ka gedo e dala to ode bet e bat koracham. Ka nitie nyathi moro maluwe ema kwongo gedo e bat korachwich. Kata kamano wuon Pacho (wuon pacho) nyaka tim gino eyo maber mak okelo sigu e pacho.

Wuoyi matin okwongo ne wuoyi maduong’ kendo, itimo nang’o?

Ka wuoyi matin okwongo ne wuoyi maduong’ kendo to ok gichiem kanyakla (kanyachiel) kod wuoyi maduong’. Ka wuoyi maduong’ osekendo to giriwo lwetgi gi manyasi kendo mano ema gichieme kanyakla.

Wuoyi mosekendo to pok ogedo nindo e od min mare gi chiege, bende kwero?

En kwero ka wuoyi nindo e od min mare gi chiege, kata hose nyalo bedo matek giko ni min mare nyaka tho.

Mak mana kaponi min mare osebedo miyo moti maonge dichwo to ochuno ni nyaka gi nind mana kanyo to ok onego giriwre kanyakla e odno, mano nyalo timore nikech e piny masani tinde igero udi madongo man gi agoche mang’eny.

To wuoyi ok onego nind koma okiewo gi kachiend min mare. Kata kamano ok en gima ber ngang’.

Wuoyi (Nyako) ma min otho kata odhi por (kariya) okendo (okendi), wuon mare timo ang’o?

Kuom wuoyi ma min otho kokendo to wuon mare nyaka nind e kiru mare (abila), kuom ndalo angwen kendo ok onind e od dhako moro amora nyaka otiek kwer mar keny.

Kuom nyako to onindo e kiru (abila) ndalo adek. Kadipo ni oriwo pien gi dhako moro amora e dalano to oketho kar wuode, ma ok onyal yudo nyodo nyaka chieng’.

Kata od miyo mane otho bende ok oninde nimar mano e kama itiekoe kwech e ma moko mag dala modok korka miyo mane otho. Mano ema omiyo jaduong’ ma wuon pacho nyaka bedgi duol, moloke dhoch.

Wuoyi (Nyako) ma min nitie okendo (okendi) jaduong’ timo ang’o?

Ka nyathi  ma kimirwa okendo (okendi) to mamane nitie to jaduong’ nindo e od  mamagi to ok oriw kode pien nikech ok onego otiek dhochne.

Nyathi ma min nitie ka okendo (okendi) to ka oyudo ka jaduong’ nyocha ni e dalane moro kata  e od dhako moro chuno ni nyaka odhi e od min nyathino.

Wuoyi omako osiep gi chi ng’ato

Rawera ma pok okendo ok onego mak osiep gi chi ng’ato (dhako man kod ode) mano siko kare ma ok onyal yudo nyodo, to nikech samoro nyalo bedo ni nitie dhoch moro ma jothurgi kata chuore dwaro loko kuom hawi ma ber kata marach kadipo ni rawerano oriwore kode kendo ochwe omako ich to rawerano ok nyal neno ng’eye (yudo nyodo) nyaka chieng’.

Wuoyi chodo yuore man kod chwore

Wuoyi ok onego chod ywore ma en godo e anyuola achiel, nimar ka tuo ogoyo owadgino kendo onindo e pien (osuptal) to wuoyino ok nyal dhi nene maka otimo kamano to onyoso owadgi ma ok onyal kwo, gikone en mana tho.

Wuoyi chodo Nyasgogo (nyako ma ogogo)

Wuoyi ok onego chod ogogo nimar nyalo bedo ni nitie dhoch midwaro mondo oloki, kaka mar gamo nyodo oko mondo korka odog godo ode, kapo ni wuoyino oriwore kode to omiye hawi, kendo kar wuoyino okethore chuth maok onyal neno ng’eye (yudo nyathi).

Wuoyi chodo bodho

Wuoyi ok ber ka chodo bodho nimar bodho nigi yore moko mogajore, kaka mako yawuoyi gi yadh hera, lilo wang’ rawere matindo, kelo tuoche maricho (nyach) kod ma moko. Rawera ma chodo bodho ok yot mondo okend nyako, nimar bodho osetiyo kode gi  yedhe mag hera.

Kendo bodho ketho ne rawere mathoth seche mag kend. Rawere ma kamago ema igamonegi nyiri mogogo kata mosewecho. Wuoyi ber ka hango nyako ma ler ma pok omak bade. Kuom mano ema omiyo idwaro ni yawuoyi kik riwre gi nyiri ma bothe (ochode).

Wuoyi chodo watne

Wuoyi ok onego chodre gi watne nimar ginyalo yudo nyathi to ok ginyal kendore, kata ka ochopo ni gikendore to ok gin thuolo mar riwruok g’anyuola margi, nikech gajruok man e kindgi. Nyithindo ma ginyuolo bende nyalo rundore.

Wuoyi chodo nyar Lihiya (nyar mwa)

Mano tinde timore nikech dak ma tinde ji odak e bombe madongo, kendo sikunde ma riwoji gi jo-Lihiyago.

Wuoyi nyalo chodo nyar Lihiya to ok ber ahinya nimar ginyalo herore machop kama wuoyino okendo nyar lihiyano, ng’enygi miyo dak bet matek nikech chike ma thurgi opogore gi mar Nyikwa Ramogi.

Thothgi kelo tho e pacho, omiyo ok en gima ber mondo wuoyi okend nyar mwa (kata kamano onge kwer mogeng’o ni mondo kik wakendre gi mwache), yiero en mari iwuon.

Wuoyi chodo chi liel man gi okola (chola)

Wuoyi matin ok onego chod dhako man gi okola, kapo otimo kamano mit dhakono odhi olielo wiye kendo otedone gweno mi ochalo to en ema otieko dhoch mar dhakono. Ok nyal hose gikone en ni wuoyino nyaka tho, kapo, chiege kende nyalo tho.

Wuoyi chodo nyako moseneno kang’eye (nyuol)

Wyuoyi nyalo chodo nyako moseneno kang’eye to kuom hawi marach kaponi nyakono nyathine osetho tiendeni  otieko dhoch maok mare, mano nyalo mono wuoyino bedo gi hawi mar bedo gi dipo maber. Samoro bende onyalo chweyo maok oyudo nyathi.

Wuoyi chodo dhako ma migumba

Dhako ma migumba nyalo nenore ka nyako matin mit wuoyi nene ka nyako matin, ok en gima ber ka wuoyi nindo gi dhako ma migumba, nimar mano miyo teko mar dichuo dok chien maka okendo to ok onyal yudo nyodo.

Wuoyi mane wuon ok onyuomo min bende nyalo nyombo?

Wuoyi mane wuon ok onyuomo min ok nyal nyombo kapo otimo kamano to chira nyalo luwe gi chiege, gima itimo en nika wuoyi oromo kend to nyaka kwong nyuom min mokwongo korka en bende omako nyako, ka mano ok otimore to onge manyasi minyalo hosego giko ni nyaka otho.

Nyako chodo ja-dhako

Nyako matin ok onego mak osiep gi ja-dhako nimar otieko dhoch ma dhako ema onego tieki, samoro bende thone nyalo wuokie.

Dhako bende kofwenyo ni chwore chodore gi nyako moro to onyalo timo agwambo marach ne nyakono, gimane kwerewa timo en mako nyako, tiendeni rieyo doho, mana ka rach moro oseneno kuom dhako maduong’ (mikaye).

Nyako chodo ng’ama chiege ne ose tho

Ja-dhako mane chiege ose tho ok rach ka chodo nyako matin, mano timore mana ka osetieko dhoch mar chiege mane otho. Kapok otieko to onyalo ketho kar nyakono. Ka en nyako ma kare oriere to wuoyino nyalo kende. Anyuola nyako ema ok mor gi keny ma kamano nimar moko ok tim e yo ma kare. Moko bende timore mana maber.

Nyako chodo ng’ama ja-chode

Dichwo ma ja-chode en ng’ano ma ok bed g’osiep achiel, kata kendne bende ok chom yo. E piny Luo to ji thoro mana ketho nying’ joma nyiri (mon) to dichwo kata chodo to ok wachi. Chode ok ber nimar okelo tuoche maricho gi luor bende onge e kit dak ma kamano.

Nyako ok onego mak osiep gi ja-chode, mano ema omiyo idwaro jagam, ma nono kit dak wuoyi kapok omako osiep gi nyako. Gima miyo richo wuokie en ni jagam dhoge ariyo, jogam moko ok wach adieri kuom kit dak mar jomoko.

Nyako chodo jaduong’ nikech mwandune

Nyako ma chodo jaduong’ nikech mwandune ketho sechene owuon nikech onge wuoyi ma biro kende. Kendo jaduong’no bende ok nyal kende.

Mano e nyako maloko ohodho nimar ka mwandu jaduong’no rumo to omanyo machielo ma nyalo golo omuom. Kata ka chieng’ moro okende to ok onyal rito ode maber nimar tim marachno (wang’ matarno) ok onyal weyo.

Wuoyi (nyako) ma rude dwaro kendo, itimo ang’o?

Kane onyuol wuoyi gi nyako to ochopo chieng’ ma nyako dhi tedo, owadgino kowe to weye e kor yo. To ka gin nyiri duto to okowo nyawadgi ma dhi tedo nyaka ochopi dalagi wuoyi, onindo kuro to kinyne oduogo. Ka gin yawuoyi duto to ochopo chieng’ ma achiel kuomgi dhi nyombo okowe to oweye e kor yo.

Ka nyakono oduogo dala to imiye manyasi mar rut, Ka en wuoyi to chieng’ mokwongo moa nyombo to imiyogi manyasi mar rut miriwogi godo. Mano e kaka iloko dhoch mar rude kochopo seche mag loso keny.

Wuod migogo dwaro nyombo, itimo nade?

Nyathi migogo ka dwaro nyombo to dher keny wuok kuom ng’at ma ok anyuola min mare; kaka nergi, kwargi, dagi… ok nyal gonyone dher keny. Jalibamba moro kata ywor min mare nyalo gonyone.

Kane mare (dalagi min mare bende ok onyal gere simba), en onyalo ng’iewo lowo kendo kuro ema odhi ogede. Bende lop anyuola min mare ok ber ka otieke dhoch mar keny kaka kero kiru (simba).

Nyar migogo mane oweyo e simba (thurgi) kodhi tedo inyuomo nade?

Nyar migogo mane odong’ e simba inyuomo e dala ng’at ma nonde opogore gi mar min mare (jo-kanegi). Ka nitie nyamin min mare moro mosekendi to inyalo nyuome e dalano nimar mano ochalo gi dalagi. Nergi kata kwargi ok kaw dher keny mar nyar migogo.

Wuoyi mane wuon ok onyuomo min bende nyalo nyombo?

Ok onyal nyombo ka min mare ne ok onyuom, nyaka kuong’ nyuom min mare korka oyawone keny, nyako mane ok onyuom min mare bende kamano, ka pok okel dher keny to nyaka kuong’ nyuom min mare. Nono to chira omake mak hos hosre gikone en mana tho.

Jagoro kendo jarit od Twak; Mikayi Adhiambo Nyar Kochogo
Copyright © 2004 by [Joluo dot Kom]. All rights reserved.
Revised: 12 Aug 2004 00:32:32 +0200