Wechegwenge

Od Wadu
   
 

Keye Mosechamo ji e Piny Luo

 
   
   
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jagoro kendo jarit od Twak; Mikayi Adhiambo Nyar Kochogo
Copyright 2004 by [Joluo dot Kom]. All rights reserved.
Revised: 05 Jun 2005 19:55:09 +0200 .