lwenjerachuonyo

Od Wadu
     
 

LWENJE MANE OBEDO E KIND JO-KARACHUONYO KENDGI GIWEGI:

Bang' riembo wasigu duto jo-Karachuonyo ne ok obedo gi kwe ekindgi giwegi; Kane ng'ato dhi nyombo egweng' moro to nyiri mane tero ndaria ne yawuoyi nyalo dino negi e kor yo kendo ketho ringregi (nindo kodgi githuon) mano ne tim mibadhi mane jodongo ok oyie godo nimar nyako ngili ne ok nyal ter e pien nyaka chop chieng' kendne.

 Kane gima kamano otimore to yawuot gweng' mane omak nyigi biro kendo chako lweny gi jo gweng'no. Jodongo netemo mondo kik gidhaw gi tonge kod arunge kata kamano ich wang' ne miyo gichako gore gi tonge kod aserni. Jogo mane kedo kod tonge ne jodongo miyo sand mar riembogi kendo gi dhi dak e piny moro nono. Noyienegi dhawo mar amen kende maok gi chwo jowetegi gi bidhi kata tong’.

Nyiri mane tero ndaria kane ochopo e dala mane gidhiye to yawuot gwengno ne biro chodogi, nyiri gi yawuoyi nedhi e pap kendo nyiri riedo konchiel yawuoyi bende koma chielo, kato nyako ka nyako dhi yiero wuoyi mo mako wang'e kendo ma nyalo bedo osiepne. Yawuoyi moko ne dong' ma ok oyudo nyiri mano ne miyo ich wang’ makogi kod jogo mane nyiri oyiero.

Kane mano otimore to ng'atno mane oneno ni ok oyudo nyako yiedhore e lela kendo onyago nyawadgi amen, ng'atno ma wang' oloyo e amen ema biro dhi gi nyako. Mon ne miyo yawuoyi ma roteke e amen tigo kaka mich kata midila kuom loyo. Onge ng'at mane oyiene kedo gi tong’ kata asere e lwenjego.

Kata kamano lweny moro nowuok e kind jo-Kanjira kod jo-Kauma, e lwenyni ne gitiyogi tonge, aserni kod okumbni; notamo jodongo kaka ginyalo chungo lwenyni, nochakore kama; e thuolono noyudo jo-Kauma odak e dho-nam kane oyudo mond Kanjira dhi teng'o rech e dho nam to seche moko ne mond Kauma nyalo mayogi rech duto ma gise teng'o.

Wachni nomiyo mirima omako yawuot Kanjira kendo negi chako kedo gi jo-Kauma. Jo-Kanjira nogoyo jo-Kauma moriembogi e dho-nam kendo nyaka sani jo-Kanjira ema odak kanyo. Mano emane okelo giko mar lwenje jo-Karachuonyo nyaka sani gi dak kaka owete.

Jagoro kendo jarit od Twak; Mikayi Adhiambo Nyar Kochogo
Copyright © 2004 by [Joluo dot Kom]. All rights reserved.
Revised: 12 Aug 2004 00:32:33 +0200 .